Szakterületek

Keresse munkatársainkat bizalommal – pontos igényfelmérés, gyors és precíz munkavégzés!

Adójog

Könyvvizsgálókkal együttműködve nyújtunk ügyfeleink részére adótanácsadást. Eredményesen látjuk el ügyfeleink képviseletét adóigazgatási eljárásokban, és azok felülvizsgálatára indított bírósági ügyekben.

Büntetőjog

Elsődlegesen gazdasági büntető ügyekben látnak el specialistáink védői feladatot.

Cégjog

Cégalapítástól a végelszámolásig a társasági jog valamennyi területét érintő szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleink számára. Cégbejegyzési eljárások mellett eljárunk a szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt is. Jelentős gyakorlatunk van a vállalatfelvásárlások és a vállalatátvilágítások (due diligence), a társaságok tőkeszerkezetének megváltoztatása, valamint a vállalati reorganizációk és a cégátalakulások terén.

Családjog

Családjogi ügyek ellátása során is elsődleges célunk a peren kívüli megállapodás elősegítése. Házasság vagy élettársi életközösség felbontása, gyermek elhelyezési perek, gyermektartásdíj érvényesítése, gondnokság alá helyezés iránti peres eljárás során a képviselet ellátása, házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése, emellett végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás elkészítése, hagyatéki eljárás során képviselet ellátása, örökléshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvényesítése.

Ingatlanjog

Ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységünk felöleli az ingatlan megszerzésekor szükséges jogi átvilágítási feladatok teljes körû ellátását, és igény szerint ingatlan adás-vételi, tervezési, építési-kivitelezési, bérleti vagy üzemeltetési szerződések elkészítését – külföldi ügyfeleink számára kétnyelvû változatban. A társasházak működésével kapcsolatos jogi tanácsadáson túl Irodánk a lakóparkoktól a szállodai beruházásokon át az irodaházak hasznosításáig számos ingatlan beruházási projektben látott el eredményes tanácsadói tevékenységet.

Jogviták

Ügyvédi Irodánk a gazdasági-, a polgári- és a munkajog területén és különböző közigazgatási ügyekben képviseli ügyfeleit magyar rendes bíróságok, valamint hazai és nemzetközi, hatóságok, felügyeleti szervek, állandó-, illetve eseti választott bíróságok előtt zajló eljárásokban. A perbeli képviselet ellátása során és azt megelőzően nagy hangsúlyt helyezünk a jogviták lehetőség szerint ésszerű időn belüli, gazdaságos és mindkét fél számára elfogadható rendezésének elősegítésére.

Követelések kezelése

Hatékonnyá teszi tevékenységünket, hogy egyaránt jelentős gyakorlattal rendelkezünk a hitelezők követelésének érvényesítésében és az adósoknak a hitelezőkkel szembeni képviseletében is. A fizetési felszólításoktól a felszámolási eljárások és végrehajtási eljárások kezdeményezéséig, illetve ezen eljárásokban képviselet ellátásáig terjed tevékenységünk.

Munkajog

Ügyfeleink számára folyamatosan nyújtunk jogi tanácsadást a legkülönbözőbb munkajogi kérdésekben, így általános és vezetői munkaszerződések elkészítése, módosítása, valamint a munkaviszony megszüntetése során. Hatékony közremûködést biztosítunk munkaerő közvetítési és kölcsönözésen alapuló foglakoztatási rendszer kialakításában.

Közbeszerzési jog

Évtizedes közbeszerzési szakmai tapasztalattal rendelkező ügyvédeink és hivatalos közbeszerzési tanácsadóink látják el a közbeszerzési tanácsadási tevékenységet ügyfeleink részére. E körben tevékenységünk az ajánlattevői és ajánlatkérői képviseletre egyaránt kiterjed. Az ajánlatkérők képviseletében közbeszerzési eljárások teljes körû lebonyolítását és dokumentálását vállaljuk, hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet látunk el, valamint személyes, vagy írásbeli megkeresés alapján közbeszerzési jogi tanácsadást nyújtunk valamennyi felvetett kérdésben.

Segítséget nyújtunk a megfelelő eljárásfajta kiválasztásában, az éves közbeszerzési terv, a közbeszerzési szabályzat elkészítésében, hatályosításában, a hatályos közbeszerzési jogszabályokban rögzített ajánlatkérői kötelezettségek tekintetében. Amennyiben ajánlattevői képviseletre kapunk felkérést, a közbeszerzési eljárások során vállaljuk az ajánlattevők részére ajánlati felhívások és dokumentációk előzetes véleményezését, ajánlatok összeállítását, az ajánlattevő nevében az ajánlatkérővel történő teljes kommunikációt akár egy, akár több közbeszerzési eljárás során, állandó megbízás esetén. 

Ügyfeleink kérésére jogi tájékoztatásokat készítünk a hatályos közbeszerzési szabályozásról, a hatályba lépett és a hatályba lépő módosításokról, gyakorlati tudnivalókról. Vállaljuk ügyfeleink jogi képviseletét a jogorvoslati eljárások során, így az előzetes vitarendezés, a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, valamint a Fővárosi Bíróság, illetve Ítélőtábla előtti jogorvoslati eljárások során. Az ajánlattevők képviseletében számos jogorvoslati eljárást zártunk ügyfeleink pernyertességével, az általunk bonyolított közbeszerzési eljárásokban azonban nem került sor elmarasztalásra az előzőekben említett fórumok és más hatóságok előtt sem.

Keresse munkatársainkat bizalommal!

7 + 1 =